Accent A

Ploegbaas dakwerker (BB-41B21)

Trouvé dans: Xpatjobs BE

Description:
Onze klant specialiseert zich in het plaatsenvan platte daken zowel qua renovaties als nieuwbouw. Een team vanongeveer 50 medewerkers zetten zich dagelijks in om hun klanten opeen professionele manier verder te helpen. Alle arbeidersploegenvoeren platte dakwerken uit met uitzondering van n ploeg dieverantwoordelijk is voor hellende daken. Het bedrijf kanondertussen terug kijken op meer dan 70 jaar ancinniteit. In aldie jaren stellen ze voor hun klanten kwalitatief werk uitvoerenvoorop tegelijk met het kiezen van de beste materialen. Voor huneigen medewerkers is veilig werken de eerste prioriteit. Op iederewerf wordt er apart bekeken welke veiligheidsvoorzieningen nodigzijn: dakranden voorzien van leuningen valbeveiliging op het dakalsook veiligheidskabels voor hun medewerkers. Verder stelt hetbedrijf ook alle nodige materialen uitrustingen en opleidingen terbeschikking voor hun personeel. Dit om te investeren in hunprofessionele groei en om er voor te zorgen dat ze ten alle tijdehun job op een veilige manier kunnen uitoefenen. Onze klantinvesteert niet enkel in hun activiteiten in de bouwsector. Zefungeren ook als sponsor in het wielrennen voetbal en autosport.Sponsoring is voor het bedrijf echter meer dan ieder jaar eenbudget doneren om aandacht te verkrijgen. Sport maakt eenbelangrijk deel uit van de bedrijfscultuur bij onze klant. Sportmaakt een belangrijk deel uit van de van het dagelijkse leven bijde medewerkers van onze klant. Daarom geeft het bedrijf gedrevensporters graag een duwtje in derug.FunctiebeschrijvingVooronze klant in regio Helen-Bos zijn we op zoek naar een ploegbaasdakwerker. Onderstaande werkzaamheden zal jij in deze jobuitvoeren: je bent iedere dag aanwezig op hetbedrijf om 5h30; je vertrekt ''s ochtends samenmet jouw collega dakwerkers richting de verschillende werven;je voert werken uit aan de hand van eenbouwkundig technisch plan; je rapporteert aande werfleider en/of projectleider; je geeftleiding aan een ploeg dakwerkers (meestal 2 tot 3 collega''s);je stuurt deze dakwerkers iedere dag aan;je bent verantwoordelijk voor het correctuitzetten van de werf; je bentverantwoordelijk voor het uitvoeren van dakwerken op platte daken;je voert bijna uitsluitend dakwerken uit opplatte daken; je werkt op particuliere werven;je werkt op industrile werven (bedrijven);je voert nieuwbouwwerken uit;je voert renovatiewerken uit;iedere ochtend richt je de werf mee in;je beveiligt de werven door samen met jouwcollega''s onder andere steigers valbescherming en veiligheidslijnente installeren; je zorgt voor een veiligeopslagplaats voor het materiaal op de werf; jevoert afbraakwerken uit aan bestaande daken;je verwijdert het dak volledig ofgedeeltelijk; je bent verantwoordelijk voorhet plaatsen van roofing; je bentverantwoordelijk voor het branden van roofing;je dicht platte daken af;je voert isolatiewerken uit aan platte daken(via de buitenkant); je plaatst gevelbekledingin verschillende materialen (zoals leien hout sidings metaalstaalplaten of sandwichpanelen je plaatstextra isolatie onder deze gevelbekleding; jevoert zinkwerken uit; je bent verantwoordelijkvoor het plaatsen van dakgoten bakgoten en afvoerpijpen;je bent verantwoordelijk voor het herstellenvan dakgoten bakgoten en afvoerpijpen; deherstellingswerken aan de bakgoten gebeuren aan de binnenzijde metzink of EPDM; de herstellingswerken aan debakgoten gebeuren aan de buitenzijde met plaatmateriaal van Volkernof Rockpanel; je bent verantwoordelijk voorhet vervangen van dakgoten bakgoten en afvoerpijpen;je plaatst dakterrassen;voor de dakterrassen voorzie je eerst eenwaterdichte ondergrond; hierover plaats je eenvloer in bankirai drain of rubberen tegels;soms installeer je ook balustrades op dedakterrassen (van metaalconstructies en plexi schermen);je voert ook herstellingswerken en renovatiesuit aan bestaande dakterrassen; je plaatstdakramen; je plaatst lichtkoepels;je plaatst lichtstraten;je voert onderhoudswerken uit aan daken (zoalsverstopte afvoeren ontstoppen); je plaatstgroendaken; je ondersteunt jouw team waarnodig en neemt ook extra leiding waar nodig;je bent verantwoordelijk voor de dagelijksewerking op de werf; je draagt zorg voor al hetmateriaal dat je ter beschikking krijgt; jemaakt gebruik van alle persoonlijke beschermingsmiddelen die je terbeschikking krijgt van het bedrijf; je laatwerven telkens proper en netjes achter; jebent vriendelijk naar alle klanten toe; jebent verantwoordelijk voor het netjes en correct afleveren van dewerf; je communiceert eventuele problemen opeen transparante manier toe naar de correcte personen;je laat tijdig aan het magazijn weten welkematerialen je nog op welke werf nodig hebt; jepast de veiligheidsregels strikt toe door middel van persoonlijkeveiligheidsuitrusting en controleert dit ook bij je collega''s.Functie-eisenVoordeze functie als ploegbaas dakwerker regio Helen-Bos moet je vanaanpakken weten. Daarnaast zijn onderstaande competentiesnoodzakelijk voor deze vacature: je raaktiedere ochten

calendar_todayil y a 4 jours

report

location_on Helen , Vlaanderen, Belgique

work Accent

Postuler:
J'autorise expressément le Conditions générales

Emplois similaires